සංධිගත රෝග හේතුවෙන් මෙන්ම වැරදි සපත්තු භාවිතය හේතුවෙන් මහපට ඇගිල්ල ඇදවිමට ලක් වීම සිදුවන මෙම රෝගී තත්වය Bunions (Hallux Vegas Deformity) ලෙස හදුන්වයි. Hallux Vegas Deformity පදය අස්ථි විසි හයකින් හා විවිධ මාංස පේශි විවිධ බන්ධනී ආදී ව්‍යූහ රැසක් එකතු වෙමින් සෑදුනු සංකීර්ණ ව්‍යුහයකි. පදය මගින් දේහ බර පොලවට සම්ප්‍රේෂණය කරවන අතර , පොළොව මගින් දේහය මත ඇති කරනු ලබන කම්පන අවශෝෂණය කරමින් ඇවිදීමේදී, දිවිමේදී දේහයේ සමතුලිතතාව පවත්වා ගනිමින් මහත් වූ කාර්ය භාරයක් ඉටු කරයි. මෙම ව්‍යුහයේ ඇති වන වෙනස්කම් , දුර්වලතා හේතුවෙන් මෙම බලතුලන වෙනස් වී යම් යම් රෝගී තත්ත්වයක් ඇතිවීමට ඉඩ ඇත. මෙහිදී මහපට ඇගිල්ලේ ඇති පළමු වැනි මෙටා සපත්තු මෙන්ම අඩි උස සපත්තු දැමීම හේතුවෙන් මෙම තත්වය බහුලව වාර්තාවේ. මහපට ඇගිල්ලේ වේදනාවක් සමග ආරම්භක වන මෙම රෝගී තත්වයේදී ක්‍රමයෙන් එහි තද ගතියක් ඇති වීමද, ඉදිමිමද ඇතිවනු නිරීක්ෂණය කල හැකි වේ. අවසානයේ කැල්සියම් තැන්පත්වීම හේතුවෙන් 1st metatarsal අස්ථියේ හිස කොටස විශාල වීමක්ද සිදුවේ. නිසි ප්‍රමිතියට නොසාදන ලද සපත්තු භාවිතයෙන් වේදනාව වැනි රෝගී ලක්ෂණ තවදුරටත් වැඩිවිය හැකිය. Hallux Vegas Deformity නිවැරදි සපත්තු භාවිතය මෙම රෝගයට ප්‍රතිකාර කිරීමේදී ඉතා වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ලබයි. පදයේ පළලට ගැළපෙන පරිදි සපත්තු තෝරාගත යුතු අතර , සපත්තුවේ ඉදිරි කෙළවරත් මහපට ඇගිල්ලේ ඉදිරි කෙළවරත් අතර අගල් භාගයත් හතරෙන් තුනක් පමණ පමණ ඉඩ ප්‍රමාණයක් පවතින ලෙස සපත්තුවේ දිග තීරණය කර ගත යුතුවේ. එසේම අඩි උස සපත්තු භාවිතය සම්පුර්ණයෙන් නැවැත්විය යුතුය. එසේම වේදනාව ඇතිවන ස්ථානය මෘදු ආවරණයක් මගින් ආවරණය කරගැනීමෙන් ඒ මත යෙදෙන පීඩනය අවම කරගත හැකි වන අතර රෝගී ලක්ෂණද අඩුකරගත හැකිවේ. අද පුවත් පත ඇසුරින් පලකරන ලදී.

පාදය විකෘති කරවන Bunions

සංධිගත රෝග හේතුවෙන් මෙන්ම වැරදි සපත්තු භාවිතය හේතුවෙන් මහපට ඇගිල්ල ඇදවිමට ලක් වීම සිදුවන මෙම රෝගී තත්වය Bunions (Hallux Vegas Deformity) ලෙස හදුන්වයි.

 

පදය අස්ථි විසි හයකින් හා විවිධ මාංස පේශි විවිධ බන්ධනී ආදී ව්‍යූහ රැසක් එකතු වෙමින් සෑදුනු සංකීර්ණ ව්‍යුහයකි. පදය මගින් දේහ බර පොලවට සම්ප්‍රේෂණය කරවන අතර , පොළොව මගින් දේහය මත ඇති කරනු ලබන කම්පන අවශෝෂණය කරමින් ඇවිදීමේදී, දිවිමේදී දේහයේ සමතුලිතතාව පවත්වා ගනිමින් මහත් වූ කාර්ය භාරයක් ඉටු කරයි. මෙම ව්‍යුහයේ ඇති වන වෙනස්කම් , දුර්වලතා හේතුවෙන් මෙම බලතුලන වෙනස් වී යම් යම් රෝගී තත්ත්වයක් ඇතිවීමට ඉඩ ඇත.

මෙහිදී මහපට ඇගිල්ලේ ඇති පළමු වැනි මෙටා සපත්තු මෙන්ම අඩි උස සපත්තු දැමීම හේතුවෙන් මෙම තත්වය බහුලව වාර්තාවේ. මහපට ඇගිල්ලේ වේදනාවක් සමග ආරම්භක වන මෙම රෝගී තත්වයේදී ක්‍රමයෙන් එහි තද ගතියක් ඇති වීමද, ඉදිමිමද ඇතිවනු නිරීක්ෂණය කල හැකි වේ. අවසානයේ කැල්සියම් තැන්පත්වීම හේතුවෙන් 1st metatarsal අස්ථියේ හිස කොටස විශාල වීමක්ද සිදුවේ. නිසි ප්‍රමිතියට නොසාදන ලද සපත්තු භාවිතයෙන් වේදනාව වැනි රෝගී ලක්ෂණ තවදුරටත් වැඩිවිය හැකිය.

Hallux_valgus

 

නිවැරදි සපත්තු භාවිතය මෙම රෝගයට ප්‍රතිකාර කිරීමේදී ඉතා වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ලබයි. පදයේ පළලට ගැළපෙන පරිදි සපත්තු තෝරාගත යුතු අතර , සපත්තුවේ ඉදිරි කෙළවරත් මහපට ඇගිල්ලේ ඉදිරි කෙළවරත් අතර අගල් භාගයත් හතරෙන් තුනක් පමණ පමණ ඉඩ ප්‍රමාණයක් පවතින ලෙස සපත්තුවේ දිග තීරණය කර ගත යුතුවේ. එසේම අඩි උස සපත්තු භාවිතය සම්පුර්ණයෙන් නැවැත්විය යුතුය. එසේම වේදනාව ඇතිවන ස්ථානය මෘදු ආවරණයක් මගින් ආවරණය කරගැනීමෙන් ඒ මත යෙදෙන පීඩනය අවම කරගත හැකි වන අතර රෝගී ලක්ෂණද අඩුකරගත හැකිවේ.

අද පුවත් පත ඇසුරින් පලකරන ලදී.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *