වර්නියර් කලිපරය භාවිතයෙන් විවිධ දිග මැනීම.

ඡායාරූපය මුලාශ්‍රය :-http://www.craftsmanspace.com/knowledge/vernier-calipers.html

මෙය ඉතාම කුඩා දිගක් මැනීම සදහා භාවිතා කරන උපකරණයකි. එය භාවිතා කරන ආකාරය පසුව විස්තර කරමු.

සර්පන හනුව යනු එහා මෙහා චලනය කරන කොටසකි. එහි තිබෙන C  (මුදා හැරීමේ යාන්ත්‍රණය) නම් ඇණය තද කිරීමෙන්, හනුව චලනය නොවන සේ තබා ගත හැකියි. ඇණය බුරුල් කළ විට හනුව චලනය කිරීමට හැකිවේ.

මුලින්ම කළ යුත්තේ උපකරණයේ කුඩාම මිනුම සොයා ගැනීමයි. මේසදහා පිට හනු දෙකේ ඇතුල් පෘෂ්ඨ එකට ස්පර්ශවනසේ සකස් කරන්න. මෙවිට පහත රුපයේ දක්වෙනසේ M හි සහ V හි ශුන්‍ය දෙක සමපාත වී තිබේ.

Standard-Vernier-Caliper

 

ඡායාරූපය මුලාශ්‍රය :- http://www.made-in-china.com/showroom/amistamos/product-detailnqGmPazMVYWC/China-Standard-Vernier-Caliper.html

V යනු වර්නියර් පරිමනයයි එය එක සමාන කොටස් 10 කට බෙදා ඇත.

M යනු ප්‍රධාන පරිමනයයි. එහි එක කොටසක දිග 1mm ක් බැගින් වේ.

V හි කොටස් 10             =  M හි 9mm
එම නිසා V හි කොටස් 1  = M හි   =  0.9mm
M නම් ප්‍රධාන පරිමාණයේ එක කොටසක් 1mm කි.

 

= 1mm – 0.9 mm
= 0.1mm
= 0.01cm

කෙටි ක්‍රමය

 

= 1mm/10
= 0.1mm
= 0.01cm

මෙහිදී හොදින් බලන්න M හි එක කොටසක දිග 1mm නිසා සහ v හි කොටසක දිග 0.9mm නිසා ඒ කොටස් දෙක අතර පරතරය 0.1mm ක් ඇත.

Standard-Vernier-Caliper

ඡායාරූපය මුලාශ්‍රය :- http://www.made-in-china.com/showroom/amistamos/product-detailnqGmPazMVYWC/China-Standard-Vernier-Caliper.html

මේ නිසා V දකුණු දෙසට 0.1mm ක් චලනය කළ විට M හි සහ V හි ඉරි දෙකක් සම්පත වේ.

V හි එක කොටසක දිග 0.9mm නිසා, V හි කොටස් දෙකක දිග 1.8mm වේ. මේ නිසා M හි කොටස් 2ක, හෙවත් 2mm සහ V හි දෙවන ඉර අතර 0.2mm ක පරතරයක් ඇත. එබැවින් v කොටස දකුණු දෙසට 0.2mm ක් චලනය කළ විට v හි දෙවන ඉර, M හි ඉරක් සමග සම්පත වේ.

මෙලෙස v හි තුන්වන ඉර M හි ඉරක් සමග සම්පත වන්නේ, v කොටස දකුණු දෙසට 0.3mm ක් චලනය කළ විටය.

  • වර්ණවලි මානය නම් උපකරණයේ තිබෙන්නේ වෘත්තාකාර පරිමාණයකි. එහි සලකුණු කර තිබෙන්නේ අංශක වලින් ඇති පාටංකයන් වේ.

මුලාංක දෝෂ :- වර්නියර් කලිපරය උපකරණය භාවිතා කිරීමේදී ගෙවීම සහ මලකඩ බැදීම හෝ නිෂ්පාදනයේ සිදුවිය හැකි දෝෂයක් නිසා මුලාංක දෝෂ ඇතිවේ. මෙය දැනගත හැක්කේ, හනු දෙක ස්පර්ශ වනවිට V හි ශුන්‍ය සහ M හි ශුන්‍ය සම්පාත නොවිමෙන්ය.

මෙහි සදහන් වන කිසිදු කරුණක් කුමන හෝ ආකාරයකින් උපුටා පල කිරීම සපුරා තහනම් වේ. මෙහි සම්පුර්ණ පරම අයිතිය සිප්සවිය වෙබ් අඩවියෙහි කතෘන් සතුවේ.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *