ප්‍රයෝගික පුහුණුව ලබා ගැනීම.

ඉගෙනීමට වෙලාව මදි,පාඩම් කරන්න කාලයක් නැ.විභාගයට දවස් මදි.ආදී වශයෙන් මැසිවිලි නගන සිතන අවස්ථා ඇත.කාලය රන් හා සමාන යයි කිව්වත් කාලය ඊටත් වඩා වටි.රන් මිලට ගත හැකි වුවත් ගිය කාලය නැවත ලබා ගත නොහැකිය.එබැවින් ඉගෙනීමට නියමිත කාලයේදී එය කරන්න.එයට ප්‍රමුකත්වය දෙන්න. පාසල් වල ඉගෙන ගන්නා කාලය තුලදී කාලය උපයා ගත හැකිRead More →

Studying_methoud

මතකය පිළිබද දුර්වලතාවයන් මග හරවා ගැනීමට උපදෙස්  සිතේ කලබලකාරී නොසන්සුන් ගතිය පවතින විට කොතෙක් උත්සහ කලත් පාඩම සිතට ඇතුළු නොවේ.එබැවින් එවන් අවස්ථාවක දී සිත සන්සුන් කර ගැනීමට ක්‍රියා කරන්න.සිත නිතර නිතර වෙන අරමුණු කරා දිවයම වලක්වා ගැනීමට නිසංසල පරිසරයක් හෝ ස්ථානයක් තොර ගැනීම උචිතය.මේ නිසා ඇතැම් අය පාඩම් කරන්නේ රාත්‍රීRead More →