ස්වයන්පොෂිත අර්ථක්‍රමය / ඍජු නිෂ්පාදනය වර්තමාන ආර්ථිකය තුල වූ ව්‍යාපාර රටාව අතීතයේ සිට ක්‍රමයේ විකාශනය වුවකි. මිනිස් අවශ්‍යතා හා වුවමන සපුරා ගැනීමට අවශ්‍ය භාණ්ඩ හා සේවා එක් එක් යුගවලදී නිපදවීම සිදුවුයේ විවිධකරයටය. ඈත අතීතයේදී මිනිසාගේ අවශ්‍යතා ඉතා සරළ ඒවා විය. මෙම සරළ අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමට අවශ්‍ය භාණ්ඩ හා සේවා තමන්Read More →

Business_Studies

ලාභ ලැබීමේ අරමුණින් පවත්වාගෙන යන මිනිස් අවශ්‍යතා හා වුවමනා සපුරාලීම සදහා අවශ්‍ය භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය, බෙදාහැරීම අලෙවිය හා අනුබද්ධ සියලු කටයුතු ව්‍යාපාර ලෙස අර්ථ දක්වයි. ලාභ ලැබීමේ අරමුණින් තොරවන මිනිස් අවශ්‍යතා හා වුවමනා ඉටුකිරීම සදහා පවත්වාගෙන යන ව්‍යාපාරද පවතී.ඉතා සරලව දැක්වුවහොත් ව්‍යාපාර යනු මිනිස් අවශ්‍යතා හා වුවමනා ඉටුකරලිම සදහාRead More →