ඡායාරූපය මුලාශ්‍රය :-http://www.craftsmanspace.com/knowledge/vernier-calipers.html මෙය ඉතාම කුඩා දිගක් මැනීම සදහා භාවිතා කරන උපකරණයකි. එය භාවිතා කරන ආකාරය පසුව විස්තර කරමු. සර්පන හනුව යනු එහා මෙහා චලනය කරන කොටසකි. එහි තිබෙන C  (මුදා හැරීමේ යාන්ත්‍රණය) නම් ඇණය තද කිරීමෙන්, හනුව චලනය නොවන සේ තබා ගත හැකියි. ඇණය බුරුල් කළ විට හනුව චලනය කිරීමට හැකිවේ. මුලින්ම කළ යුත්තේRead More →

INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS- SI UNITS

ග්‍රීක හෝඩිය (GREEK ALPHABET) කැපිටල් (CAPITAL) සිම්පල් (SIMPLE) ඉංග්‍රීසි නාමය සිංහල නාමය A Alpha ඇල්ෆා B Beta බීටා r Gamma ගැමා E Epsilon එප්සයිලෝන් Z Zeta  සීටා H Eta ඊටා I Iota අයෝටා K Koppa කපා ^ lambda ලැම්ඩා M Mu මියු N Nu නියු O Omicron ඔමික්‍රෝන් II PiRead More →