ඡායාරූපය මුලාශ්‍රය :-http://www.craftsmanspace.com/knowledge/vernier-calipers.html මෙය ඉතාම කුඩා දිගක් මැනීම සදහා භාවිතා කරන උපකරණයකි. එය භාවිතා කරන ආකාරය පසුව විස්තර කරමු. සර්පන හනුව යනු එහා මෙහා චලනය කරන කොටසකි. එහි තිබෙන C  (මුදා හැරීමේ යාන්ත්‍රණය) නම් ඇණය තද කිරීමෙන්, හනුව චලනය නොවන සේ තබා ගත හැකියි. ඇණය බුරුල් කළ විට හනුව චලනය කිරීමට හැකිවේ. මුලින්ම කළ යුත්තේRead More →